Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Styrelse

Johan Widström, ordförande sedan 2015
Tidigare CFO på Boson Energy SA i Luxemburg. Verksamma inom distribuerade energilösningar med biomassa och avfall som bränsle. Tidigare erfarenheter inom fastighetsbranschen samt från listade bolag bl.a. Bravida, Acrinova har varit Head of Fixed Income Education på OM 96 -98.

Olof Söderberg, ledamot sedan 2016
Tidigare VD för Hall & Cederquist, marknadschef för Volvo Personbilar (Sverige), koncernmarknadschef SEB. Har tidigare suttit i styrelsen för Volvo Finans/Volvokortet, ACNE Advertising AB, All- Tele (publ), Trumpinnen AB, Krux United Aktiebolag, Blixten & Co
Aktiebolag, Intelooop AB, Sense Talents AB, Tomorro AB, Reaktion i Sverige AB och Forex Bank AB.

Bill Friman– styrelseledamot sedan 2014
Bill har jobbat i Robert Friman & Co i flera år och är tillsammans med bröderna Björn och Jim största ägare av Robert Friman Int. AB.

Linda Cahling, ledamot sedan 2015
Linda har jobbat sedan flera år tillbaka i dotterbolaget Rock By Sweden och varit med och utvecklat det varumärket på den svenska marknaden.

Ledning

Bill Friman – VD
Bill är Bolagets verkställande direktör och har jobbat I Robert Friman & Co i flera år och är tillsammans med bröderna Björn och Jim största ägare av Robert Friman Int. AB.
Bill är även marknadsansvarig i bolaget.

Linda Cahling – ledamot sedan 2015 och brand managerLinda har jobbat sedan flera år tillbaka i dotterbolaget Rock By Sweden och varit med och utvecklat det varumärket på den svenska marknaden.

Ann-Cathrine Carlsson – Ekonomichef
Civilekonom från Högskolan i Jönköping. Tidigare anställd på Skatteverket som skatterevisor där Ann-Catherine även har undervisat i bokföring.

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR ROBERT FRIMAN INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556737-4037

§ 1 Firma
Robert Friman International AB (publ)

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Gnosjö.

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet inom ädelmetall- och modebranschen. Dock ej sådan verksamhet som kräver till stånd enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 6.500.000 aktier och högst 26.000.000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman, dock att kallelse till extra bolagsstämma där ej ändring av bolagsordningen skall behandlas må ske senast 2 veckor före stämman. Kallelse ska ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och i Dagens Nyheter. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämma krävs föranmälan enligt de instruktioner som föreligger vid kallning.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två justeringsmän 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 29 b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor 10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter 11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen(1998:1 479) om kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.
___________________

Denna bolagsordning antogs på extra bolagsstämma den 10 september 2014.